Sollicitatiecode

De Yoast sollicitatiecode (hierna te noemen: ‘de code’) bevat basisregels die zowel Yoast als sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van deze code is ervoor te zorgen dat er sprake is van een transparante en eerlijke werving-en-selectieprocedure. 

Uitgangspunten

 1. De code is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
  • een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant, dat betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid. Yoast maakt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie en ‘fit’ met het team; 
  • Wij maken geen onderscheid op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, chronische ziekte of burgerlijke staat.
  • Positieve discriminatie is alleen toegestaan voor vrouwen of bij leden van etnische of culturele minderheidsgroepen. Een voorkeursbehandeling moet tot doel hebben om feitelijke ongelijkheid op te heffen of te verminderen. Het toepassen van positieve discriminatie moet in redelijke verhouding staan tot dat doel.
  • De sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de procedure, de inhoud van de vacante functie en de plaats daarvan in de organisatie; 
  • Yoast gebruikt alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie; 
  • De sollicitant verschaft aan Yoast de informatie die we we nodig hebben om een juist beeld te krijgen van de geschiktheid voor de vacante functie en van de vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) van sollicitant en hij/zij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert; 
  • Yoast verstrekt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en van de organisatie; 
  • alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd; 
  • de sollicitant en Yoast zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van open bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen niet altijd betrouwbaar is. De verkregen informatie zal met vermelding van de bron met de sollicitant worden besproken en Yoast is transparant over de verkregen informatie; 
  • op een door de sollicitant schriftelijk bij Yoast ingediende klacht over de wijze van werving en selectie in strijd met de code, wordt door Yoast schriftelijk gereageerd.
 2. De code sluit aan bij bestaande Europese wet- en regelgeving.

Werving

 1. Indien Yoast besluit dat er een vacature is of komt, maakt zij voor de functie een wervingsprofiel waarin de relevante kenmerken van de functie worden vermeld. Daartoe behoren in elk geval: functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidsomvang en standplaats.
 2. Functie-eisen kunnen betrekking hebben op vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten. Eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken worden slechts gesteld indien deze, in verband met een goede functievervulling, noodzakelijk en wettelijk toelaatbaar zijn.
 3. Een wervingsprofiel vermeldt, naast de relevante kenmerken van de vacature, de wijze van solliciteren en de termijn waarbinnen moet worden gesolliciteerd, de door de sollicitant te verschaffen informatie en indien van toepassing aanvullende selectieprocedures.
 4. Yoast verschaft de sollicitant duidelijkheid over de sollicitatieprocedure. Dit betekent dat indien we afwijken van de eenmaal gekozen procedure, wij dit aan de sollicitant meedelen en toelichten. De sollicitant kan wegens gegronde redenen om een afwijking van de procedure verzoeken. 

Selectie

 1. Yoast bericht de sollicitant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum:
  • of de sollicitant wordt afgewezen; 
  • of de sollicitant wordt uitgenodigd; 
  • of de sollicitatie wordt aangehouden onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt. 
   Indien de sollicitant voor een gesprek wordt uitgenodigd of indien de sollicitatie wordt aangehouden, stuurt Yoast hiervan bericht aan de sollicitant waarin vermeld wordt wat de geldende  sollicitatieprocedure inhoudt en de verwachte duur daarvan. 
 2. Indien Yoast ervoor kiest het gebruik van internet of een ander selectiemiddel in te zetten, zal de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid daarbij gewaarborgd blijven. 
 3. Yoast kan tijdens de procedure de sollicitant te allen tijde verzoeken zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
 4. Indien Yoast, bij wijze van voorselectie, gebruik maakt van een digitaal assessment, wordt hierbij de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd. De sollicitant ontvangt na deelname een gemotiveerde uitslag. 
 5. Indien Yoast bereid is de in redelijkheid gemaakte kosten van de sollicitant te vergoeden in het kader van de procedure, maakt Yoast dit vooraf bekend. 

Eindselectie en beslissing

 1. Indien Yoast, in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor de vervulling van de vacature, ontvangt deze binnen twee weken na dit besluit schriftelijk en gemotiveerd bericht. 
 2. De sollicitatieprocedure wordt als afgerond beschouwd indien de vacature is vervuld of Yoast heeft besloten dat de vacature vervalt. Allen die op dat moment nog deelnemen aan de procedure, ontvangen hierover binnen twee weken bericht. 
 3. Voor zover van toepassing worden gegevens afkomstig van een sollicitant binnen vier weken na de afwijzing teruggezonden of vernietigd, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen. Indien anders is overeengekomen, dient de sollicitant na een jaar te worden benaderd voor het actualiseren van die gegevens en het verlengen van de toestemming of worden de gegevens alsnog vernietigd.